Valken Echo 护目镜透明

  • 销售
  • 正常价格 $24.99Valken ECHO 战术护目镜

特征:

  • 全密封设计
  • 高强度聚合物框架
  • 可拆卸、可调节的快速释放带
  • 符合 ANSI / ISEA Z87.1 高影响要求
  • 符合 MCEP GI-PD 10-12 弹道标准
  • 符合 CAN/CSA Z94.3-07
  • 包括可拆卸护目镜带


材质:聚碳酸酯、聚合物

制造商:法尔肯