KJ 1911 和 Hi-Capa 锤式烙铁

  • 销售
  • 正常价格 $14.99KJ KP-05 零件 #37

适合KJ Hi-Capa系列手枪(KP-05、KP-06、KP-08、KP-11)

适合KJ 1911系列手枪(1911、KP-07、KP-16)