KJ 1911 / 高容量隔离开关

  • 销售
  • 正常价格 $9.99KJ 1911 第 #44 部分

适合于

所有 KJ 1911、KP-07、KP-16、Hi-Capa KP-05、KP-06、KP-08、KP-11、GBB 手枪